Câu chuyện thứ 30 - RƯỚC HÒM BIA VỀ GIÊRUSALEM

 • 26/10/2022
 • Sách Samuen 2 chương 6

  Câu chuyện thứ 30

  RƯỚC HÒM BIA THIÊN CHÚA VỀ GIÊRUSALEM

  Sách Samuen 2 chương 6

  Vua Đa-vít quy tụ 30 ngàn quân lính Ít-ra-en. Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Đa-vít cùng đi với toàn dân lên đường để đón Hòm Bia Thiên Chúa, mang danh Thiên Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá. Người ta đặt Hòm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi. Các con ông A-vi-na-đáp là Út-da và Ác-giô điều khiển cỗ xe mới. Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en vui đùa trước nhan Thiên Chúa, với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la...

  Một người đụng phải Hòm Bia Thiên Chúa và bị phạt chết, vì thế vua Đa-vít sợ không muốn đưa Hòm Bia Thiên Chúa về với mình trong Thành, nên cho chuyển hướng sang nhà ông Ô-vết Ê-đôm. Hòm Bia Thiên Chúa ở nhà ông Ô-vết Ê-đôm 3 tháng, và Thiên Chúa chúc phúc cho ông Ô-vết Ê-đôm cùng cả nhà ông.

  Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng: "Vì Hòm Bia, Thiên Chúa đã chúc phúc cho nhà ông Ô-vết Ê-đôm cùng tất cả những gì thuộc về ông." Vua Đa-vít liền đi và rước Hòm Bia Thiên Chúa về Thành, trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng Hòm Bia Thiên Chúa đi được sáu bước, thì vua sát tế một con bò tơ và một con bê béo. Vua Đa-vít quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Thiên Chúa. Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia Thiên Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và.

  Khi Hòm Bia Thiên Chúa vào Thành vua Đa-vít, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa quay cuồng trước nhan Thiên Chúa như đám trẻ thì khinh dể. Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua Đa-vít đã dựng sẵn.

  Vua Đa-vít dâng lên trước nhan Thiên Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Vua Đa-vít nhân danh Thiên Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình.

  Khi vua Đa-vít trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, ra đón vua và nói: "Vua Ít-ra-en hôm nay thật là danh giá, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, như một đứa vô danh tiểu tốt để hở hang!" Vua Đa-vít nói với bà Mi-khan: "Trước nhan Thiên Chúa, Đấng đã chọn tôi, đẵ đặt tôi làm người lãnh đạo dân Ít-ra-en, trước nhan Thiên Chúa tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn.

  Nguồn: Thanhlinh.net

  Bài viết liên quan