Câu chuyện thứ 27 - VUA SA-UN, VỊ VUA ĐẦU TIÊN

 • 26/10/2022
 • Sách Samuen 1 chương 8-10

  Câu chuyện thứ 27

  VUA SA-UN, VỊ VUA ĐẦU TIÊN

  Sách Samuen 1 chương 8-10

  Khi ông Sa-mu-en đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Ít-ra-en. Con đầu lòng của ông tên là Giô-en, con thứ hai tên là A-vi-gia. Các con trai ông đã không đi theo đường lối của ông kính sợ Thiên Chúa, chúng ham lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm trái công lý.

  Toàn thể các kỳ mục đến nói với ông Sa-mu-en: "Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy xin ông bầu cho chúng tôi một vị vua để vua xét xử chúng tôi, như các dân tộc khác." Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói: "Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi."

  Và ông Sa-mu-en cầu nguyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa buồn phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi cứ nghe theo tiếng của dân nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. Chúng đã bỏ Ta mà phụng sự những thần khác. Chỉ có điều là ngươi phải cẩn thận cảnh cáo cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng."

  Ông Sa-mu-en nói lại mọi lời của Thiên Chúa cho dân. Ông nói: "Đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông, và chúng sẽ chạy đàng trước xe của ông. Ông sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt vào làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô-liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy, anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình, nhưng ngày ấy Thiên Chúa sẽ không đáp lời anh em."

  Dân không chịu nghe ông Sa-mu-en. Họ nói: "Không! Phải có một vua cai trị chúng tôi giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi." Ông Sa-mu-en nghe tất cả những lời của dân và nói lại những lời ấy cho Thiên Chúa nghe. Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Hãy nghe theo tiếng chúng, và hãy đặt một vua cai trị chúng cho chúng biết mùi."

  Ông Sa-mu-en triệu tập dân và nói với con cái Ít-ra-en: "Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau: Chính Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai-cập và đã giải thoát các ngươi khỏi tay người Ai-cập và khỏi tay mọi vương quốc đang áp bức các ngươi. Còn các ngươi, hôm nay các ngươi đã gạt bỏ Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi đã thưa với Người: "Xin Ngài lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy đến đứng trước mặt Thiên Chúa theo từng chi tộc và thị tộc." Ông Sa-mu-en cho các chi tộc rút thăm. Ông Sa-un con ông Kít trúng thăm. Họ nhìn quanh tìm ông mà không thấy.

  Thiên Chúa trả lời: "Nó đang lẩn trốn trong đống hành lý." Họ chạy đến, lôi ông từ đó ra, và ông đến đứng giữa dân. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Toàn dân reo hò và nói: "Vạn tuế đức vua!"

  Nguồn: Thanhlinh.net

  Bài viết liên quan