27 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS303

27 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS303

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

380
26 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS302

26 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS302

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

212
25 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS301

25 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 3 - Mã số: HK1-NS301

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

187
24 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS203

24 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS203

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

231
23 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS202

23 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS202

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

195
22 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS201

22 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 2 - Mã số: HK1-NS201

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

180
21 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS103

21 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS103

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

239
20 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS102

20 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS102

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

200
19 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS101

19 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Nghĩa Sĩ cấp 1 - Mã số: HK1-NS101

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

192
18 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN303

18 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN303

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

201
17 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN302

17 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN302

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

166
16 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN301

16 - Đề thi Học kỳ I - Ngành Thiếu Nhi cấp 3 - Mã số: HK1-TN301

Ban Mục vụ Giáo lý Gp. Thái Bình hân hạnh giới thiệu tới quý Huynh trưởng, Giáo lý viên, quý phụ huynh và các em TNTT Bộ Đề Thi Học kỳ I - Năm học 2021-2022 với ước mong thống nhất Chương trình học và thi trong toàn giáo phận. Mỗi Ngành học sẽ có 3 đề khác nhau, để Giáo lý viên tùy nghi lựa chọn. Bộ đề cũng nhằm để các em TNTT tham khảo và tự kiểm tra kiến thức của mình trước, hầu đạt kết quả cao trong ...

180