• Giới thiệu giờ chầu của Thiếu Nhi Thánh Thể - 04
    270
  • Giới thiệu giờ chầu của Thiếu Nhi Thánh Thể - 04

    Chủ đề: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “ Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”