Pano Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

  • 26/10/2022
  • Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

    Gioitre-tnttgptb.org

    Bài viết liên quan