Pano Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C

  • 26/10/2022
  • "Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

    Gioitre-tnttgptb.org

    Bài viết liên quan